Sağlık ve Rehberlik Merkezi


ODTÜ ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ VE SAĞLIK RAPOLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, öğrencilere psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek ve onların beden ve ruh sağlığını korumak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci maddesinin (c) bendi gereğince kurulan Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile ilişkilerini düzenlemektir.

Kapsam

 

Madde 2 —Orta Doğu Teknik Üniversitesinin (ODTÜ) destek ve hazırlık sınıfları ile ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarında kayıtlı bütün öğrenciler bu Yönetmeliğin kapsamı içindedir.

Kapsam Dışı Öğrenciler

 

Madde 3 —Özel öğrenciler, uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler ve herhangi bir nedenle dönem izni almış öğrenciler bu kapsamın dışındadırlar.

Başvuru Yöntemi

 

Madde 4 — ODTÜ öğrencilerinin sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak başvuruda bulunacakları ilk yer Sağlık ve Rehberlik Merkezidir (SRM).Öğrenciler başvurularını kimlik kartı ve öğrenci sağlık karnelerini göstererek yaparlar.

Sağlık ve Rehberlik Merkezine başvuran öğrencinin ilk muayenesi yapılır. Olanaklar ve mevzuat çerçevesinde öğrencilerin tetkik ve tedavileri SRM’de düzenlenir. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda 7/6/1993 tarih ve 93.23.939 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kararı uyarınca ailesinden sosyal güvencesi (SSK, Bağ-Kur,Emekli Sandığı) bulunan öğrencilerin diğer sağlık kurumlarına sevkleri yapılamaz. Belirtilen her üç kurumdan da yazı getirilerek, sosyal güvencesi olmadığını kanıtlaması ve SRM’nin gerekli görmesi koşuluyla öğrenciler hastaneye sevk edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler hastaneye sevk edilebilir; ancak bu öğrencilerin muayene, tetkik ve tedavi giderleri karşılanmaz.

Öğrencilerin Sağlık ve Rehberlik Merkezinde Muayene, Tetkik ve Tedavi Amacıyla Bulunduğunun Belgelenmesi

 

Madde 5 —Öğrencilerin isteği üzerine öğrenci muayene belgesi düzenlenir. Bu belge üzerinde öğrencinin hangi gün ve hangi saatler arasında SRM’de muayene, tetkik ve tedavi gördüğü belirtilir. Bu belge, durum bildirir rapor niteliğindedir. Bu belgenin ilgili bölüme veya öğretim üyesine iletilmesinin ardından öğrenciyle ilgili olarak nasıl bir yol izleneceği ilgili öğretim üyesine aittir.

 

Hastanelere Başvuru

 

Madde 6 — Ailesinden sosyal güvencesi bulunan öğrenciler ilgili kurum ve kuruluşların hekimlerince muayene edilerek tedavileri düzenlenebilir ve sağlık raporu alabilirler. Öğrencilerin muayene, tedavi ve istirahatleri ilgili kurum hekiminin devlet veya üniversite hastanelerine sevkiyle de gerçekleştirilebilir. Bu tür istirahat raporlarının, rapor bitim tarihinden sonraki ilk 3 iş günü içerisinde SRM’ne iletilmeleri gerekmektedir. Öğrenciler acil durumlarda ve tatil günlerinde Ankara İli belediye sınırları içindeki devlet veya üniversite hastanelerinin acil servislerine başvurabilirler.

 

Ankara Dışındaki Hastaneler

 

Madde 7 —Yarıyıl, bayram ve yaz tatillerinde öğrenciler bulundukları yere en yakın resmi hastanelere başvurabilirler. Üniversitenin eğitim ve öğretime açık olduğu süreler içinde Ankara dışındaki hastanelerden alınan raporların ve reçetelerin işleme konulabilmesi için, öğrencinin önceden Üniversiteden izin almış olması gerekir. İkameti Ankara İli olup büyükşehir belediyesi sınırlarının dışında kalan ilçelerde oturan öğrencilerin bu ilçelerin sağlık kuruluşundan almış oldukları istirahat raporlarını ikametgah belgesiyle birlikte Sağlık ve Rehberlik Merkezine getirmeleri gerekmektedir.

Raporların Geçerliliği

 

Madde 8 —Yalnızca SRM hekimlerinin düzenlediği raporlarla, 6 ncı ve 7 nci madde hükümlerine uygun olarak başvurulan hastanelerden alınan raporlar geçerlidir. Öğrenciler hastanelerden aldıkları raporları en geç raporun bitiminden sonra 3 iş günü içinde Sağlık ve Rehberlik Merkezine teslim ederler. Aksi halde rapor geçerliliğini kaybeder. Özel hekim ve özel hastane raporları geçerli değildir.

Raporlar Üzerinde Yapılacak İşlemler

 

Madde 9 — Sağlık ve Rehberlik Merkezince verilen raporlarla hastaneler tarafından verilen ve Sağlık ve Rehberlik Merkezinde bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerince uygun görülerek onaylanan raporların birer örneği öğrencinin bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Geçerli raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır.

 

a) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içinde devamsızlığı mazeret olarak kabul edilir. Durum, ilgili bölüm başkanlığınca öğretim üyelerine duyurulur.

 

b) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içinde yapılan ve bu nedenle giremediği ara sınav yerine mazeret sınavına girme hakkı vardır. Mazeret sınavı ilgili bölüm tarafından belirlenen günde yapılır. Ancak, mazeret sınavı tarihleri öğrencilerin telafi sınavlarına girmelerini engellemeyecek şekilde düzenlenir.

 

c) Geçerli raporu olan öğrencinin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girememesi halinde (I) notu ile ilgili kurallar uygulanır. Bunun için öğrencinin ilgili dersten sınava girme hakkını kazanmış olması şarttır.

 

d)Sağlık Kurulu tarafından verilen ve uzun süreli geçerli raporu olan öğrencinin 1-4 yarıyıl süre ile izinli sayılmaları ilgili yönetmelikteki kurallar çerçevesinde mümkündür.

Sağlık Sorunlarıyla İlgili Dönem İzni Alınması

 

Madde 10 — Sağlık sorunları nedeniyle Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin (a) bendi hükümlerine uygun olarak dönem izni gereken öğrencilerin eğitim döneminin en az 1/3’ünü kapsayan sağlık kurulu raporunu veya hekim raporlarını bir dilekçeyle birlikte bölüm başkanlıklarına iletmeleri gerekmektedir. Bölüm başkanlığı konuyla ilgili olarak SRM Başhekimliğinin görüşünü almak üzere rapor(lar)’u bir üst yazıyla SRM’ne iletir. Adı geçen öğrencinin beyan ettiği hastalıkla ilgili sağlık dosyası başhekimlikçe veya ilgili branş hekimlerince incelenerek öğrencinin aynı rahatsızlıktan SRM’ne başvurusunun bulunup bulunmadığını, eğer başvurusu varsa bunun hangi tarihte olduğunu ve dönem izninin uygun olup olmadığını gerekçeleriyle birlikte belirten bir yazı hazırlar ve bunu ilgili Bölüme/Dekanlığa iletir. Dönem izni konusunda son kararı verme yetkisi Fakülte Yönetim Kurulunundur.

Sağlık ve Rehberlik Merkezinden Görüş Alınması

 

Madde 11 —Raporlar verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli olarak kabul edilir. Sağlık ve Rehberlik Merkezi tarafından gönderilen raporların niteliğinin tam olarak belli olmaması, istirahat sürelerinin kesin olarak belirlenmemesi ve raporun geriye dönük olması halinde ilgili Bölüm Başkanlığı, Dekanlık ve Rektörlük, Sağlık ve Rehberlik Merkezinden tıbbi görüş isteyebilir.

 

İlaç ve Hastane Giderleri

 

Madde 12 — Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamındaki öğrencilere Sağlık ve Rehberlik Merkezi ile hastaneler tarafından verilen reçetelerde belirtilen ilaç bedellerinin %90’ı ve sadece bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen şartlara uyan öğrencilerin hastane masraflarının tümü üniversite tarafından karşılanır. 7/6/1993 tarih ve 93.23.939 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kararı uyarınca ailesinden sosyal güvencesi (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bulunan öğrencilerin diğer Sağlık Kurumlarına sevkleri yapılmaz, hastane masrafları karşılanmaz. Diş protezi, ortodonti ve her türlü estetik ameliyat ücretleri karşılanmaz.

Bulaşıcı Hastalıklar

 

Madde 13 — Kampus toplum sağlığının korunması amacıyla, yurtlarda barınan öğrencilere, bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli ilaçlar ücretsiz dağıtılabilir, aşılama yapılabilir.

Revirde Yatan Öğrenciler

 

Madde 14 —Sağlık ve Rehberlik Merkezi revirinde tedavi gören öğrencilere, tedavi süresince ücretsiz yemek sağlanır.

Yürürlük

 

Madde 15 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 

Madde 16 —Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.