Sağlık ve Rehberlik Merkezi


LAKTAT DEHİDROJENAZ (LDH)

Analiz Materyali: Serum
Alternatif Materyal: Plazma, idrar.
Metod: Enzimatik( biyokimya otoanalizöründe) ve elektroforez.
Normal Değerler: 210-425 U/L

Serum pıhtıdan dikkatli olarak ayrılmalıdır. Alyuvarlarda LDH konsantrasyonu normal seruma göre 100 kat fazla olduğu için hemoliz olmamalıdır. Heparin ve oksalat enzim aktivitesini inhibe edebilir. Pirüvat, NADH ile laktik aside indirgenir. Bu reaksiyon laktat dehidrojenaz ile katalize edilir.

Genel olarak, vücut hücrelerinde ve sıvılarında yaygın olarak bulunur. Özellikle kalp, alyuvarlar, böbrek, iskelet kası, akciğer ve deride bulunur. Bu dokulardaki nekrozlarda düzeyi artar. Normal gebelikte ve kuvvetli egzersiz sonrasında düzeyi yüksek bulunur.

LDH düzeyinde artmaya yol açan bazı patolojiler:

1) Miyokard enfarktüsü: İlk 12 saatten sonra serum düzeyi 2-10 kat artar ve 24-48 saatte pik yapar.

2) Akut hepatitis.

3) Neoplastik hastalıklar: Kemik iliği ve karaciğer tutulumunda LDH belirgin olarak artmaktadır. Akut lösemide, lenfomalarda, testiküler kanserde, nöroblastomada, over disgerminomasında yüksek LDH düzeyi saptanabilir.

4) Pnömoni.

5) Anemiler: Hemolitik anemide, bazı olgularda B12 vitamini ve folik asit eksikliğine bağlı olrak artar.

6) Eritroblastosis fetalis.

7) Kas hasarı: Örneğin cerrahide.

8) Progressif müsküler atrofi.

9) Polistemia vera.

10) Arı sokmasında, geçici yükselme olur.

11) Bazı olgularda yükseldiği durumlar:
a) Pulmoner enfarktüs.
b) Akut pankreatit.
c) Akut romatizmal karditis.
d) Progressif müsküler distrofi.
e) Böbrek hastalıkları.
f) Dermatomiyozitis.

LDH düzeyinde azalmaya yol açan bazı patolojiler:

Klofibrat azalmaya yol açar. Ancak bu azalmanın klinik bir önemi yoktur.

Laktat Dehidrojenaz İzoenzimleri:

Analiz Materyali: Serum
Metod: Elektroforez.
Normal Değerler:
LDH1(alfa1)---------------%15-30 (%28)
LDH2(alfa2)---------------%22-50(%36)
LDH3(beta)---------------%15-30(%23)
LDH4(gama1)---------------%0-15(%6)
LDH5(gama2)---------------%0-15(%6)

Laktat dehidrojenaz izoenzimlerinin dörtlü yapıları vardır. Oligomerik laktat dehidrojenaz molekülü (MA:130000) 2 tip olan 4 protomerden oluşur. H ve M (molekül ağırlığı yaklaşık 34000). Sadece tetramerik molekülün katalitik aktivitesi vardır.
Bu izoenzimler:
1. HHHH
2. HHHM
3. HHMM
4. MMMM

İzoenzim I (HHHH); kalp kasında, eritrositlerde ve renal korteksde yüksektir. İzoenzim5 (MMMM) ; iskelet kası ve karaciğerde yüksektir. H ve M subünitelerinin sentezi, değişik dokularda farklı olarak kendisini gösteren bağımsız genetik lokuslarda kontrol edilmektedir.

LDH izoenzimlerinde artmaya yol açan bazı patolojiler:

1) MI: Alfa izoenzimleri özellikle LDH1 artar. LDH1/LDH2 oranı 1'den büyüktür.

2) Renal korteks enfarktı: Alfa izoenzimleri artar.

3) Hemolitik anemiler: Alfa izoenzimleri artar.

4) Akut hepatit: Gama izoenzimleri artar.

5) Dermatomiyozitis: Gama izoenzimleri artar.

6) Müsküler distrofi: Gama izoenzimler. Artar.

7) Akut kas hasarı: Gama izoenzimleri artar.