Sağlık ve Rehberlik Merkezi


DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMENLİĞİ

 

R.Gazetenin Tarihi : 11.8.1973, No: 14622

I. BÖLÜM
Konu ve Kapsam

Konu:


Madde 1 - 14/7/1965 tarihli 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 23/5/1972 tarihli 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 30/5/1973 tarihli 5 sayılı "Kanun Hükmünde Kararname" ile değişik 209 uncu maddesinde öngörülen tedavi yardımı ve yol giderleri ile 657 sayılı Kanunun 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 23/12/1972 tarihli 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 210 uncu maddesinde öngörülen cenaze giderleri ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik, tedavi yardımı ve yol giderleri ile cenaze masraflarının kimlere, hangi hallerde ve şartlarda, kurumlarca nasıl ve ne şekilde sağlanacağı, hastalık halinde başvurma şekli ve bunun üzerine ne şekilde işlem yürütüleceği hususlarını ve bunlara ilişkin diğer konuları, kapsar. (Bu Yönetmelikte geçen tedavi deyimi muayene, teşhis ve tedaviyi kapsar.)

 

II. BÖLÜM
Tedavi ve yol giderlerinin kimler için, hangi hal ve şartlarda sağlanacağı

Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar:

 

Madde 3 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.) Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar şunlardır.

 

A. Yurtiçinde:
a) Devlet Memuru,
b) Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi,
c) Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yarar- lanamayan ana, babası,
d) Devlet Memurunun aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,

 

B. Yurtdışında

 

a) Yurtdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memuru,
b) Geçici görev, bilgi ve görgü artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilen Devlet Memuru,
c) Yurdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası veaile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,
Yukarıda (A) ve (B) fıkralarına göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların yurtiçinde veya yurtdışında hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde 2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun" hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin (bu Yönetmeliğin kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın) bu işlemle ilgili tedavi giderleri de, alıcı durumundaki hastanın kurumu tarafındanaynen ödenir.
Sürekli görevle yurt dışında bulunan Devlet Memuru ile yurtdışında tedavi yardımına müstehak aile bireylerinin Yıllık izin dolayısıyle gittikleri başkabir yabancı ülkede acilen hastalanmaları durumunda, görevli oldukları ülkeye dönerek tedavi görmelerinin mümkün bulunmaması ve tedavilerinin zorunlu olması halinde izinlerini geçirmekte oldukları yerde bu Yönetmelikteki kurallara uygun biçimde yapı- lan tedavi giderleri, sürekli görevle bulunan ülkede aynı tedaviiçin belirlenecek mutad tedavi gideri tutarıyla sınırlı olmak şartıyla kurumlarınca ödenir.
Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babasını bu sıfatından dolayı tedavi ve yol giderlerinden yararlanabilmesi için Devlet Memurunun yardım etmemesi halinde muhtaç duruma düşmesi, her ne şekilde olursa olsun ücret karşılığı çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması gerekmektedir.
Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen memur- ların yanlarında olan veya herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan eşleri, bakmakla yükümlü olduk- ları ana, babaları ve aile yardımına müstehak çocukları ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden memurların yurt dışında yapılan tedavi giderleri, yurt dışında tedavi için Yönetmelikte öngörü- len usullere uyulmak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Resmi Fiyat Tarifesinde aynı tedavi için belirlenen tutar ile sınırlı olmak şartıyla Türkiye'de ve Türk parası olarak kurumlarınca ödenir.
Yurt dışında tedavinin sağlanması yolları:

 

Madde 4 - Yurt dışında tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların hastalanmaları halinde tedavilerinin sağlanabilmesi için tedaviye mahalli usulegöre lüzum gösterilmiş olması gerekmek- tedir.
(Geçici görevle yurt dışında bulunanlar hariç) 3 üncü maddenin B bendine girenlerin, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca tesbit olunan esaslar dairesinde, bulun- dukları ülkelerdeki uygulamalara göre kurumları tarafından sigorta ettirilmeleri mümkündür.
Bu takdirde ilgililerin sigorta primleri Devlet Memurunun bağlı olduğu kurumca karşılanır. Bu kişi- ler için ayrıca tedavi ve yol giderleri ödenmez.
Yurt içinde tedavinin mümkün olmaması hali:

 

Madde 5 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)

 

a) Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli Devlet memurları için bu Bakanlıkça saptanacak tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen,

 

b) Diğer kurumlardaki Devlet memurları için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarıncadüzenlenen ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan lığınca Ankara'da tesbit edilecek tam teşekküllü bir hastane tarafından teyit edilen ve bu Bakanlıkça onaylanan,
raporlara göre yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan DevletMemurları tedavi için yurt dışına gönderilirler.
Bu şekilde yurt dışına gönderilen Devlet Memurlarının yol ve tedavi giderleri ile bunların ve aynı usule göre yanlarında refakatçi bulunmasına lüzum görülenlerin, harcırahları "Harcırah Kanunu" hükümlerine göre hastanın kurumunca ödenir.

Yurt içinde tedavinin yapılacağı resmi veya özel sağlık kurumları ile kuruluşları:

 

Madde 6 - Genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere ve
belediyelere, Tıp Fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız tedavi kurumlarına "resmi sağlık kurumu", hükümet, sağlık ocağı, belediye ve kurum tabipliklerine de "resmi sağlık kuruluşu" denir.
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulmuş yataklı veya yataksız tedavi kurumları ile tedavi ama- cıyle hasta kabul eden ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca işletme müsaadesi verilmiş bulu- nan içmece ve kaplıcalar "özel sağlık kurumu", serbest tabiplikler "özel sağlık kuruluşu" sayılır.

Tedavi şekilleri:

 

Madde 7 - Hastanın yataklı bir tedavi kurumunda yatırılarak tedavi edilmesine "yataklı tedavi", tabiplerin hastayı kendilerine tahsis edilmiş hizmet veya işyerlerinde ve yatırmadan tedavi etmeleri- ne "ayakta tedavi", hastayı bulunduğu yerde tedavi etmelerine "evde tedavi" denir.

 

III. BÖLÜM
Hastalık halinde başvurma ve bunun üzerine yürütülecek işlem

Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması hali:

 

Madde 8 - Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması halinde durum bağlı olduğu kurumun amirine duyurulur.
Bu duyurma üzerine;

 

A) Kurumun tabibi, bulunduğu takdirde, hasta yollama kağıdı düzenlenerek hasta eliyle veya dai- resince bu tabibe gönderilir.

Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider, muayene ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip, hastayı bulunduğu yerde görerek muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar. 
Tabipçe lüzum görüldüğü takdirde hasta memur, o yerdeki genel ve katma bütçeli kurumlara, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere veya belediyelere bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine yollanır. Tabipce zaruretgörüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hasta- nelerinden birine de gönderilebilir.
Gerekli muayene ve tedavi buraca sağlanır.

 

B) Kurumun tabibi olmadığı takdirde, hasta yollama kağıdı düzenlenerek, hasta eliyle veya daire- since hastanın bulunduğu yere en yakın olan resmi tabibe gönderilir.
Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider, muayene ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip hastayı bulunduğu yerde görerek muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar.
Bu tabiplerce lüzum görüldüğü takdirde hasta, o yerdeki genel ve katma bütçeli kurumlara, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere ve belediyelere bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine gönderilerek muayene ve tedavisi sağlanır. Tabipce lüzum görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hastanelerinden birine de gönderilebilir.
Hasta memurun bulunduğu yerde hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibi bulunmadığı ve ulaşım mümkün olmadığı takdirde, hastanın ilk muayene vetedavisinin, serbest tabip varsa onun, bu da yoksa ilk yardımın sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından sağlanması yoluna gidilir.
Hastanın kurum, hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibine, gerektiğinde serbest tabip, sağlık memuru hemşire veya ebeye gönderilmesi ve lüzumlu görüldüğü takdirde resmi bir hastane- ye veya sağlık merkezine yollanması işlemi,örneği ekli hasta yollama kağıtları ile yapılır. (Örnek:1,2)

Memurun, yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması hali:

 

Madde 9 - Memurun, yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması halinde;

 

A) Memurun mensup olduğu kurumun o yerde teşkilatı var ve kurumca tabip çalıştırılıyorsa, durum kurumun o yerdeki teşkilatına duyurulur. Bunun üzerine 8 inci maddenin (A) bendine göre işlem yürütülür.

 

B) Memurun mensup olduğu kurumun o yerden teşkilatı olmakla beraber ayrıca tabip çalıştırılmı- yorsa, durum kurumun o yerdeki amirine veya en büyük mülkiye amirine duyurulur. Bu duyurma üzerine 8 inci maddenin (B) bendine göre işlem yapılır.

 

C) Memurun mensup olduğu kurumun o yerdeki teşkilatı yoksa, durum o yerinen büyük mülkiye amirine duyurulur. Bunun üzerine 8 inci maddenin (B) bendine göre işlem yapılır.

Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda tedavinin sağlanamaması hali:

 

Madde 10 - Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda yer bulunmadığı veya teknik sebepler dolayısiyle burada tedavisine imkan olmadığı kurumun baştabibitarafından resmen bildirildiği tak- dirde hasta, bağlı olduğu kurumun tabibi varsa buraca, yoksa hükümet tabipliğince, aynı yerde iste- nilen tedaviyi sağlıyabilecekbaşka bir resmi sağlık kurumu bulunuyorsa oraya, yoksa bunu sağlıya- bilecek en yakın diğer bir yerdeki resmi bir sağlık kurumuna veya özel bir sağlık kurumuna gönde- rilerek burada tedavisi sağlanır.

Muayene ve tedavi sonucunun bildirilmesi:

 

Madde 11 - Hasta memurun muayene ve tedavisi resmi sağlık kuruluşunca sağlandığı takdirde, hasta yollama kağıdı muayene ve tedaviyi yapan tabip tarafından 16 ncı maddenin (A) bendindeki esaslar dairesinde doldurularak bir nüshası derhal memurun dairesine gönderilir.
Hastanın muayene ve tedavisinin serbest tabip tarafından yapılması veya ilk yardımın sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından sağlanması halinde de yukardaki esaslar dairesinde işlem yürütülür. Ancak serbest tabipler tarafından doldurulacak hasta yollama kağıtlarının muteber adde- dilebilmesi için tabibin bulunduğu yerin bağlı olduğu ocak veya Hükümet tabipliği tarafından tabibin imzasının, sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından doldurulacak hasta yollama kağıtlarının muteber addedilebilmeleri için de bunların, o yerin bağlı bulunduğu sağlık ocağı veya Hükümet tabipliğince onaylanması şarttır.
Hasta sağlık kurumuna gönderildiği takdirde, hasta yollama kağıdı hasta ile ilgilenen tabipce 16 ncı maddenin (A) bendindeki esaslar dairesinde doldurulur. Bunun bir nüshası (Durumun sağlık kuruluna intikal etmesi halinde sağlık kurulu raporu ile birlikte) memurun dairesine gönderilir.
Hastane sağlık kurullarınca rapor düzenlenirken ilişik örnek kullanılır.(Örnek 3)

Yurtdışında bulunanların hastalanması hali:

 

Madde 12 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendine göre tedavi ve yol giderlerinden yarar- lanacak olanlar, görevleri bakımından bağlı bulundukları Misyon Şefliğine, Misyon Şefliğinin başka bir yerde olması durumunda kendisine en yakın olan Büyükelçilik, Elçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluğa başvururlar. Aynı maddenin üçüncü fıkrasından yararlanacak olanlar ise bulundukları yere en yakın Misyon Şefliğine başvururlar. Bunun üzerine mahalli uygulamaya göre saptanan yöntem ve ilkeler ile tedavi Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde hastanın tedavisi yaptırılır.
Bulunulan yerdeki tıbbi olanaksızlıklar veya teknik nedenlerle tedavilerinin mümkün olmadığı bel- gelendirilen hastalar, gidiş dönüş yol giderleri, yapılacak tedavi giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler ile hastalığın durumunda dikkate alınarak Misyon Şefliğince tedavi için yurda veya diğer bir ülkeye gönderilerek tedavilerinin yaptırılması yoluna gidilir. Bu durumda gidiş dönüş yol giderleri ile yapılan tedavi giderlerine ait masraflar, ibraz edilen ve MisyonŞefliğince onaylanan belgelere göre ilgililere ödenir.
Yurt içinde mümkün olan tedaviler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tüm Misyon Şefliklerimi- ze genelge ile duyurulur.
Yabancı ülkelerde bulunan memurların tedavi usul ve esasları o ülkedeki Misyon Şeflikleri tarafın- dan tesbit edilir. Tespit edilen usul ve esaslar, ilgili Misyon Şeflikleri tarafından Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
Sigorta sisteminin uygulandıñı memleketlerde, bu sistem dairesinde hareket edilir.
Hastanın ilk başvurusundaki durumun, kesin teşhisinin uygulanan tedavinin ve tedaviden alınan sonucun, gerekiyorsa verilen istirahatin açıkca belirtildiği bir raporun, hastayı sevk eden Misyon Şefliğine bildirilmesi sağlanır.
Misyon Şefliği, her ne şekilde olursa olsun tedavi ve yol giderlerinin ödenebilmesi için alınan rapor, reçete ve benzeri gibi belgelerin yukarıdaki esaslar çerçevesinde alınmış ve bunların yetkili sağlık kurumları veya tabipler tarafından düzenlenmiş olduğunu tasdik ederek memurun bağlı olduğu kuruma bildirir.
(Bu Yönetmelik bakımından Misyon Şefliği, o yerdeki Büyükelçilik, Elçilik, Daimi Temsilcilik, Baş- konsolosluk ve Konsolosluktur.)

Memurun eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine
müstehak çocuklarının hastalanması hali:

 

Madde 13 - Memurun eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının hastalanmaları halinde:

 

A) Memurun görevi, yurt içinde ve bu şahıslar memurun görevinin bulunduğu yerde iseler, hakla- rında bu Yönetmeliğin 8, 10, 11 inci maddelerine;

 

B) Memurun görevi yurt içinde, bu şahıslar memurun görevinin bulunduğu yer dışında iseler, hak- larında bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 inci maddelerine;

 

C) Memurun görevi yurt dışında ve bu şahıslar yurt içinde iseler, haklarında bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 inci maddelerine;

 

D) Bu şahıslar yurt dışında iseler ve bu Yönetmelik gereğince tedavi yardımından yararlanabiliyor- larsa, haklarında bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine;
göre işlem yapılır.

 

(Değişik: 20/5/1975 - 7/10036 K.) Bu şahısların yurt içinde muayene ve tedavileri için yollama işlemi, örneği ekli hasta yollama kağıdı ile yapılır. (Örnek 1).

Hastalığın devamı halinde:

 

Madde 14 - Hastanın bulunduğu yerde sağlık kurumu yok ve hastalık devam ediyor ise, hastanın sağlık durumu müsait ve ulaştırma mümkün olduğu takdirde, hasta, ilk tedaviyi ve sağlık yardımı yapan tarafından en yakın resmi sağlık kurumuna gönderilir.

 

Acil vakalar:

 

Madde 15 - Acil vakalarda, yukarıdaki maddelerde söz konusu edilen işlemlere başvurulmak-
sızın, hastanın gerekli tedavisi hastanın bizzat kendisi veya hasta ile ilgili biri tarafından derhal yap- tırılır. Bu muayene ve tedavi:
Mümkün olduğu takdirde, memurun bağlı olduğu kurum tabibine, olmadığı takdirde hükümet tabi- bine veya belediye tabibine veya sağlık ocağına;
Mümkün olamadığı takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine;
Bu da mümkün olmadığı takdirde, serbest tabibe veya özel sağlık kuruluna;
başvurulmak suretiyle yaptırılır.
Gerekli işlemler sonradan tamamlanır.

 

IV. BÖLÜM
Raporların düzenlenmesi

Genel olarak raporların düzenlenmesi:

 

Madde 16 - Tedavi sonucunda düzenlenen raporlar;

 

A) Tek tabip tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının, teşhisinin, seyrinin, muhtemel akibe- tinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin,

 

B) Sağlık kurulu tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının, teşhisinin, seyrinin, muhtemel akibetinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin, her ihtisas dalına ait bulgularla gerekli laboratuvar muayene sonuçlarının,
açıkça yazılması zorunludur,

Sağlık durumu dolayısiyle naklen tayinin gerektiñi hallerde düzenlenecek rapor:

 

Madde 17 - Memurun bir yerden başka bir yere naklen tayinini gerektirecek sağlık kurulu rapor- larında 16 ncı maddenin (B) bendinde belirtilen hususlarlabirlikte, nakli gerektiren hastalık bulguları ve laboratuvar muayene sonuçlarının açıkça yazılması ve bu bulgulara göre hastanın hangi özellik- lere sahip sağlık kurumu bulunan veya hangi iklim ve coğrafi şartların hakim olduğu bir yere nakli hususundaki kararın mucip sebeplerinin belirtilmesi zorunludur.

Fizik tedaviyi öngören raporların düzenlenmesi:

 

Madde 18 - Fizik tedaviye (Mekanik tedavi, her çeşit şifalı su ve çamur tedavileri ile benzeri diğer tedaviler) lüzum gösterilen sağlık kurulu raporlarında 16 ncı maddenin (B) bendinde belirtilen hususlarla birlikte hastalığın mahiyetine ve mevcut bulgulara göre hastanın hangi tip ve vasıftaki fizik tedaviye muhtaç bulunduğunun, bu tedavilerin yapılabileceği yerlerle kurumların hangileriolduğunun mucip sebepleriyle birlikte, açıkca yazılması zorunludur.

 

V. BÖLÜM
Tedavi giderleri

 

I. Kesim
Yurt içinde

Resmi sağlık kuruluşlarında tedavi:

 

Madde 19 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Tedavi resmi sağlık kuruluşlarınca sağlandığı taktirde, tabibin hastanın almasını gerekli gördüğü ilaçlar kurumca sağlanıyorsa hastaya imza karşılığında kurumca verilir. Bu mümkün değilse ve kurumca bir veya birkaç eczane veya ecza dolabı ile anlaşma yapılmışsa, ilaçlar doktorun verdiği reçete ile ve imza karşılığında bu eczane veya ecza dolaplarından alınır. Bu da mümkün olmadığı takdirde herhangi bir eczane veya ecza dolabından reçetede yazılı ilaçlar alınır.İlaç alınan yerin yetkilisi tarafından reçetedeki ilaçların verildiği ve tutarının ne olduğunu gösterir bir fatura verilir. Bu fatura tutarının, resmi sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde tamamı,ayakta veya meskende sağ- lanan tedavilerde % 80'i kurumca, % 20'si ise hasta tarafından ödenir.
Ancak, resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz,kanser,kronik böbrek, akıl hastalık- ları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaçgösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Bakanlığınca tesbit edilecek olanların bedellerinin tamamı kurumlarınca ödenir.
Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar (bunların yurt içinde bulunmadığı ve kullanılma- sının zorunlu olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıncaonandığı takdirde) yurt dışından getirtile- bilir. Bu takdirde, söz konusu ilacın alındığını, bunun için ödenen bedeli gösterir ve memurun bulun- duğu yerdeki Sağlık Müdürü veya Hükümet Tabibince, memur Ankara'da ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmiş fatura kuruma verilmek suretiyle bedeli tahsil edilir.
Resmi sağlık kuruluşlarınca yapılan ayakta veya evde tedavi sırasında hastalara uygulanması gerekli görülen enjeksiyonların bu kuruluşlarca yapılması sağlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde enjeksiyonlar dışarıdaki yetkili kimselere yaptırılır. Enjeksiyon yapan kişiden alınan fatura ve ilacın alınmasını sağlayan reçeteye dayanılarak yapılmış olan masraf, Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlıklarınca tesbit edilen rayici geçmemek üzere kurumdan alınır.
Resmi sağlık kuruluşları tabiplerinin hastayı evde tedavi etmeleri halinde, kendilerine ayrılmış bir araç yoksa, gidip döndüğü yer arasındaki taşıt aracı ücretleri, hastanın bağlı olduğu kurumca ödenir.

Resmi sağlık kurumlarında tedavi:

 

Madde 20 - Tedavi resmi sağlık kurumlarında sağlandığı takdirde,bu kurumlarca hastadan hiç bir surette para alınmaz.
Sağlık kurumunca, hastanın tedavisi dolayısiyle yapılan bütün işlemler sonucu istenilmesi gereken ücretleri göstermek üzere fatura düzenlenerek ilgili kuruma gönderilir,bedeli en geç aynı mali yol sonuna kadar bu kurumca sağlık kurumuna ödenir.
İlacın sağlık kurumunca sağlanamaması, enjeksiyonun sağlık kurumunca yapılmaması hallerinde bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre işlem yürütülür.

 

Tedavide yatak ayrılması:

 

Madde 21 - (Değişik: 20/5/1975 - 7/10036 K.)
Resmi sağlık kurumlarından yatakları üç sınıfa ayrılmış olanlara tedavi edilen devlet memurların- dan:

 

A) 1 - 4 üncü kadro derecesindekiler birinci sınıf,

 

B) 5 - 10 uncu kadro derecesindekiler ikinci sınıf,

 

C) 11 - 15 inci kadro derecesindekiler üçüncü sınıf, yataklar iki sınıfa ayrılmış olanlarda tedavi edilen Devlet memurlarından:

 

A) 1 - 4 üncü kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının üst derecesindeki,

 

B) 5 - 15 inci kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının alt derecesindeki,
yataklarda yatırılırlar.
Kurumda lüks oda bulunduğu takdirde 1 inci ve 2 nci kadro derecesindeki memurlar bu odalarda yatırılır.
Yatak sınıfında yer bulunmadığı ve tedavinin gecikmesinde sakınca bulunduğutakdirde, memur daha üst sınıf yatakta yatırılır.
Tedavinin gecikmesinde bir sakınca bulunmadığı halde memurun isteği üzerineüst sınıfa yatırıl- ması halinde, sınıf farkından doğan meblağ memur tarafından ödenir ve kurumdan tahsil edilemez.
Memurun eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardım ödeneğine müstehak çocuk- larının resmi sağlık kurumlarında yatakta tedavileri gerektiğitakdirde, bunlar hakkında da memurun durumu esas alınmak suretiyle işlem yapılır."

Özel sağlık kuruluşlarında tedavi:

 

Madde 22 - Tedavi özel sağlık kuruluşlarında sağlandığı takdirde, (tabip tarafından kabul edilmek şartiyle) muayene ücreti ve yapılmışsa sair giderler hastadan alınmaz. Tabip tarafından bunlar gösterilmek suretiyle bir fatura düzenlenerek ilgili kuruma gönderilir, bedeli en geç aynı mali yıl sonuna kadar bu kurumca tabibe ödenir. Bu yol tabip tarafından kabul edilmediği takdirde, talep
edilen para hasta tarafından tabibe ödenir. Alınacak fatura ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
Tabip tarafından verilen reçeteye dayanılarak ilaçların sağlanması veya enjeksiyon yaptırılması halinde, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre işlem yürütülür.

Özel sağlık kurumlarında tedavi:

 

Madde 23 - Tedavi özel sağlık kurumlarında sağlandığı takdirde, (sağlık kurumu tarafından kabul edilmek şartiyle) hastadan hiç bir ücret alınmaz, tedavi dolayısiyle yapılan bütün işlemler sonucu istenilmesi gereken ücretleri göstermek üzere fatura düzenlenerek ilgili kuruma gönderilir, bedeli en geç aynı maliyıl sonuna kadar bu kurumca sağlık kurumuna ödenir. Bu yol sağlık kurumu tarafından kabul edilmediñi takdirde, istenilen ücret hasta tarafından sağlık kurumuna ödenir. Alınacak fatura ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
İlacın sağlık kurumunca sağlanamaması,enjeksiyonun sağlık kurumunca yapılamaması hallerinde, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre işlem yapılır.

Sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından ilk sağlık yardımı ve bakımının yapılması hali:

 

Madde 24 - Sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından ilk yardım bakımının yapılması halinde, bunlar tarafından hastanın kullanması istenilen ilaçlar hastatarafından sağlanır. İlaçlara lüzum göste- ren belge ve ilaçların alındığını gösteren faturaya dayanılarak ilgili tarafından bedeli kurumdan alınır.

Acil vakalarda:

 

Madde 25 - Vakanın acil olması nedeniyle, gerekli başvurma ve yollama işlemleri yaptırılmadan tedavi sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesiiçin:

 

A) Lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde tamamlanması;

 

B) Bu tedavi, resmi sağlık kurumları veya kuruluşlarına başvurmaya imkan bulunamadan özel sağlık kurumları veya kuruluşlarında yaptırılmışsa, ayrıca, vakaya el koyan ve ilk müdahaleyi yapan tabip tarafından, vakanın acil nitelikte olduğunun ve derhal müdahaleyi gerektirdiğinin raporla belgelendirilmesi;
gerekir.
Gerekli işlem ve belgeler tamamlanmadan yapılmış olan giderlerin bedeli, bunların tamamlanma- sından sonra, faturalar verilmek suretiyle kurumdan alınır.

Başka yerde tedavi:

 

Madde 26 - Hasta memurun tedavi için bulunduñu yarden başka yere gönderilmesi halinde;

 

A) Gönderildiği yerde yatakta tedavi sağlanırsa;

 

a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal,bagaj gibi zaruri giderler.

 

b) Yolda geçen süreler için yevmiye,

 

c) Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde, tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten kabul işlemi sonuçlanıncaya kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiyeödenir.

 

B) Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa;

 

a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal,bagaj gibi zaruri giderler.

 

b) Yolda geçen süreler için yevmiye,

 

c)Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiği yer ile tedavi kurumu arasındaki mutad taşıt aracı ücreti,
ödenir.

 

C) Gönderildiği yerdeki tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği takdirde;

 

a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal,bagaj gibi zaruri giderler;

 

b) Yolda geçen süreler için yevmiye,

 

c) Yatakta tedavi süresince 2/3 oranında yevmiye ödenir.
Yol masrafı ve yevmiyeler "Harcırah Kanunu" hükümlerine göre hesaplanır. Ancak, hastayı sevk- eden sağlık kurumu veya kurulunca hastanın durumu gözönüne alınarak hangi taşıt aracı ile ve ara- cın hangi mevkiinde gitmesi gerektiği belirtilmişse, harcırah buna göre ödenir.
Memurun eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuk- larının bulundukları yerden başka yere gönderilerek tedavi ettirilmeleri halinde de aynı şekilde işlem yapılır. Bunların yol masrafları ile yevmiyeleri ilgili memurun kanuni yol masrafı ve yevmiyesi üzerin- den hesaplanır.

Eşlik etme zorunluğu:
Madde 27 - Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında birkimsenin bulundurulma- sının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle, ilgili kurumca ödenir. Hasta özel sağlık kurumunda tedavi
edilir ve giderler hasta tarafından bu sağlık kurumuna ödenirse, alınacak fatura ve belge ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulun- durulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik eden kimseye de, memurun bağlı olduğu kurumca, "Harcı- rah Kanunu" hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik verilir. Hasta bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı madde hükümleri uyarınca ödenir.

 

İçmece ve kaplıca tedavisi:

 

Madde 28 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Sağlık kurulları tarafından içmece veya kaplıcalarda tedavilerine lüzum gösterilenler, Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından tesbit edilerek tüm kurumlara gönderilen listede mevcut içmece ve kaplıcalardan birisinde tedavi ettirilirler.
Tedavi, bu sağlık kurullarınca içmece veya kaplıcanın listedeki yeri belirtilmiş ise orada, belirtil- memiş ise listede bulunanlardan memurun görevinin bulunduğu yere en yakın içmece veya kaplı- cada sağlanır.
İçmece ve kaplıca tedavilerine tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor ile gerek görülenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayrıca yatak ve yemek bedeli ödenmez.

 

2. Kesim

 

Yurt dışında Tedavi ile ilgili gider belgeleri:

 

Madde 29 - Yurt dışında tedavi, sigorta sistemine dayanılarak sağlandığı takdirde, kurumca sadece sigorta pirimi ödenmesi gerektiğinden, tedavi dolayisiyle yapılan gider belgelerinin tespit ve teminine mahal bulunmamaktadır.
Sigorta sisteminin uygulanmadığı memleketlerde sağlanan tedavi dolayısiyle yapılan giderlerin ödenebilmesi için ne şekilde hareket edilmesi gerektiği, ne gibi belgelere lüzum görüldüğü, bu belgelerin nerelerden ne şekilde sağlanması lazım geldiği hususu, yabancı memleketlerden her birinde, o ülkeye şamil olmak ve mahalli usul gözönünde bulundurulmak suretiyle, o memleketteki büyükelçilik veya elçilik tarafından tespit edilir. Tespit edilen esaslar,ilgili büyükelçilik veya elçilik
tarafından Dışişleri Bakanlığına bu Bakanlıkca'da Maliye Bakanlığına bildirilir. Uygulamada bera- berlik Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca sağlanır.

 

Tedavi giderlerinin ödenmesi:

 

Madde 30 - Misyon şefliğince, Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ve Devlet Muhasebesi Muamelat Yönetmeliğine göre, tedavi dolayısiyle yapılan harcamalara ait belgeler incelenerek, ödeme yapılır.
Yapılan ödeme, belgeler de gönderilmek suretiyle ilgili kuruma bildirilir. Bunun üzerine, kurumca misyon şefliğine gerekli ödeme yapılır.

 

3. Kesim

Özel hükümler

Diş hastalıklarının tedavisi:

 

Madde 31 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli öden- mez.
Protezin yenilenebilmesi, bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun raporlabelgelendirilmesi halinde mümkündür.

 

Doğum:

 

Madde 32 - (Deñişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Devlet Memurlarından çocuğu dünyaya gelenler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesi gereğince yapılan doğum yardımından başka, Resmi Sağlık Kurumlarında doğum dolayısiyle yapılan her türlü giderler Kurumlarınca ödenir.
Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları dışında, sağlanan doğum dolayısiyle yapılacak ödeme yukarı- daki fıkraya göre yapılabilecek ödemeyi geçemez.

 

Gözlük: 

 

Madde 33 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Göz hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınan renkli ve renksiz gözlük camları ile çerçeve bedelleri kurumlarınca ödenir.
Çeşitli gözlük camı kullanılmasına lüzum görüldüğünde her cam için ayrı bir çerçeve bedeli kurumca ödenir.
Gözlük camı ve çerçeve 2 yılı geçmeden yenilenemez. Ancak, Sağlık zaruretigörülmesi dolayı- sıyla gözlük camları değiştirildiği takdirde, reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camları bedeli süre söz konusu edilmeden kurumca ödenir.

 

İşitme cihazı:

 

Madde 34 - İşitmenin cihaz ile düzeltilmesinin kabil olduğu resmi hastahanelerin uzman tabipleri tarafından verilecek raporla sabit olanların aldıkları işitme cihazlarının bedelleri, kurumlarınca ödenir.
İşitme cihazının yenilenebilmesi, en az 10 yıl geçmesi ve bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğu- nun resmi hastahane uzman tabip raporu ile belgelenmesihalinde mümkündür.

 

Çeşitli protezler:

 

Madde 35 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Sağlık kurumları veya kuruluşlarının yetkili uzmanlarınca gösterilen lüzum üzerine tedavi amacıyla kullanılan ve gerek yurtiçinden sağlanan gerekse yurtiçinden sağlanmasının mümkün olmaması nedeniyle yurtdışından getirilmesi zorunlu olan vücut organı protezlerinin bedelleri ödenir. Ancak, yurtdışından ithali zorunlu görülen organ protezlerinin bedellerinin ödenebilmesi için sağlık kurulu
raporu bulunması şarttır.
Verilecek protezlerin listesi Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca belirlenir.
Protezin yenilenebilmesi, bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun yukarıdaki esaslar çerçeve- sinde raporla belgelendirilmesi halinde mümkündür."

Estetik bakımdan yapılan müdahaleler:

 

Madde 36 - Estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin parası ödenmez.
Sağlık karnesine işleme:

 

Madde 37 - Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre sağlanan diş protezleri,33 üncü madde- sine göre sağlanan gözlük camı ve çerçevesi ile çerçeve bedeli, 34 üncü maddesine göre sağla- nan işitme cihazı, 35 inci maddesine göre sağlanan çeşitli protezler; ilgili şahsın sağlık karnesine, alındıkları tarih belirtilmek suretiyle, ödemeyi yapan kurumca işlenir.

 

VI. BÖLÜM

Sağlık karnesi

Sağlık karnesi:

 

Madde 38 - Bütün memurlara, eşlerine, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarına birer sağlık karnesi verilir. (Örnek 4, 5).

Sağlık dosyası:

 

Madde 39 - Her Devlet memuru için, kurumların özlük işlerini yürüten ünitelerince biri memura diğeri bakmakla yükümlü olduüu kişilere ait olmak üzere 2 sağlık dosyası tutulur.
Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri ile ilgili bütün belgeler bu sağlık dosya- larında saklanır.
Sağlık durumu ile ilgili belgeler gizli olup içindekiler ilgililerden başkasına açıklanamaz.

Bakmakla yükümlü olduğu kişileri bildirme:

 

Madde 40 - Her Devlet memuru, tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür. (Örnek 6).(1)
Tedavi yardımından yararlanacak ana ve babanın birden fazla Devlet memuru(bu yönetmeliğin 48 inci maddesi kapsamına giren kurumlar personeli dahil) olan çocukları varsa, bu ana ve baba çocuklarından birinin beyannamesinde gösterilir.
Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde memur 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenleyerek ilgili mercie verir.
---------------------------
(1) Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu madde- sinde yer alan "aile yardımı ödeneğine müstahak" ibaresi,
243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile Kanun metninden çıkarılmış oldu- ğu için, bu maddede yer alan sözkonusu ibarenin uygulanmasına
imkan kalmamıştır.
Karı ve kocanın her ikisinin de bu Yönetmelikten yararlanan memur olması halinde, aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklar yalnız baba tarafından düzenlenecek beyannamede, boşanma ve ayrılık vukuunda ise, mahkeme çocuğu hangi tarafa bırakmışsa, çocuk onun tarafından düzenlene- cek beyannamede gösterilir.

Sağlık karnesini gösterme yükümlülüğü:

 

Madde 41 - Şahıs, yurt içinde sağlık muayene ve tedavisi için başvurduğu tabip ve sağlık kurum- larına sağlık karnesini göstermekle yükümlüdür.

Sağlık karnesinin işlenmesi:

 

Madde 42 - Memurların ve tedavi yardımından yararlanacak yakınlarının sağlıkdurumları, sağlık karnelerine tarih sırasiyle işlenir.
Tedavi hastahanede yapılmışsa, konulan teşhis, yapılan tedavi ve verilen istirahat süresi, tedavi eden tabip tarafından, sağlık karnesine imzası altında işlenir. Tedavi hastanede yapılmışsa yukarda sayılan hususlar mütehassıs veya sağlık kurulu başkanı tarafından, imzası altında sağlık karnesine işlenir. Ayrıca memurlukları ile adları, açık ve okunaklı şekilde yazılır ve hastane baştabibi tarafından tasdik edilir.

Sağlık karnesinin yenilenmesi:

 

Madde 43 - Zamanla dolan veya kaybedilen sağlık karnelerinin yerine, ilgilimakama yapılacak yazılı müracaatı müteakip yenileri verilir. Bu durumda eski sağlık karnesinde veya sağlık dosyasında bulunan, şahsın sağlık durumu ile ilgili olarak bilinmesi zorunlu görülen hususlar ve verilmiş sıhhi cihazlara ait kayıtlar yeni karneye işlenir. Sağlık karnesinin kaçıncı defa ve ne sebeple verilmiş olduğu karnenin üzerine işaret edilir.

Sağlık karnesinin iptali:

 

Madde 44 - Memurun herhangi bir sebeple Devlet Memuru sıfatını kaybetmesi halinde kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait sağlık karneleri; bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin bu hakkı kaybetmesi halinde ise ona ait sağlık karnesi, ilgili kurumca iptal edilir.

 

VII. BÖLÜM
Cenaze Giderlerinin Kimler için hangi hal ve şartlarda ne şekilde
karşılanacağı

Kimlere ait cenaze masraflarının verileceği:

 

Madde 45 - Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri, (cenazeninbaşka yere nakli dahil) kurumlarınca ödenir.
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak tedavi görmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan Devlet memurlarından ölenlerle, sürekli görevle yurt dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarından ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler kurumlarınca ödenir.(1)

 

Cenaze giderleri:

 

Madde 46 - Cenaze giderleri; ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan giderleri kapsar. (Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları için herhangi bir ödeme yapılmaz.)
Cenaze, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunca kaldırılmış ise,buna ait masraflar ibraz edecek faturaya dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde bu kuruma ödenir.
---------------------------
(1) Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
209 uncu maddesinde yer alan "aile yardımı ödeneğine müstahak" ibaresi,
243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile Kanun metninden
çıkarılmış olduğu için, bu maddede yer alan sözkonusu ibarenin uygulanmasına
imkan kalmamıştır.

Cenazenin, memurun bağlı olduğu kurum tarafından kaldırılması halinde, kurum mutemetlerinin yapacakları masraflar, ibraz edilecek fatura, senet veya belgelere dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde avanstan mahsup edilir.
Cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmiş ise, bunların yaptıkları giderler de, gösterecekleri belgelere dayanılarak, yukarıdaki esaslar dairesinde kendilerine ödenir.
Bir memurun, öldüğü yerden başka bir yere nakli ailesince istenildiği takdirde, gömüleceği yerdeki cenaze masrafı ile "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" hükümlerine göre mahallinde tahnit yapmak imkanı varsa yapılacak tahnit gideri ve zaruri nakil ücreti, belediyece onaylanan fatura üzerinde ödenir.
Devlet memurlarından ölenlerin cenazesi yurda getirildiğinde bunlar için yurtta yapılacak cenaze giderleri de gömülme işleminin yapılacağı mahal itibariyle yukarıdaki esaslar dairesinde ödenir.

Cenazelerin yurda getirilmesi için zaruri giderler:

 

Madde 47 - Yurt dışında ölenlerden cenazeleri bu Yönetmeliğin 45. maddesinin 2 nci fıkrası gereğince yurda getirilecek olanların cenazelerini yurda getirilmesi için yapılacak zorunlu giderler, ölünün tahniti ve yurtta gömüleceği yere kadar normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar.
Bunların ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliğince onaylanması gerekir.

 

VIII. BÖLÜM

 

Çeşitli Hükümler, Yürürlük, Yürütme

 

Devlet Memurları Kanunu Kapsamı dışında olanların durumu:

 

Madde 48 - (Değişik: 20/5/1975 - 7/10036 K.)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ve Kanun Hükmünde Karar- namelerle değiştirilen 7, 9, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerde sözü edilen personel hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."

 

Yürürlükten kaldırma:

 

Madde 49 - (Değişik: 20/5/1975 - 7/10036 K.)
18/12/1962 tarih ve 6/1214 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 uncu maddesi gereğince verilecek Tedavi Masrafları Hakkında Yönetmelik" ile bunun ek ve değişiklikleri "Memurlara Hastalıklarından dolayı Verilecek Raporların Verilme Şekli ve Resmi Tabip Raporları Hakkında Talimatname", Bu Yönetmelik kapsanıma giren Kurum ve Kuruluşlariçin 1/9/1973 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.